Obchodní podmínky

Dodací podmínky, poštovné a reklamace

Obchodní, dodací a platební podmínky pro ČR, Slovensko a země EU

Česká Republika

Všeobecná ustanovení

Na základě písemné, elektronické, telefonické nebo ústní objednávky, ev. kupní smlouvy, dodá prodávající Ing. Zora Voženílková, IČ: 88395260, se sídlem Jahnova 8, 530 01 Pardubice (dále jen prodávající), kupujícímu požadované hedvábí, či jiné zboží. Obchodněprávní kupní smlouvy upravuje obchodní zákoník platný v České republice.

Předmět smlouvy, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká dodáním zboží. Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Prodávající dodává hedvábí v souladu s kupní smlouvou, objednávkou, se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Cena a placení

Návrhové ceny uvedené na webových stránkách www.zorasilk.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, v případě výrazných změn dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním úplné kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením hotovosti do pokladny prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Prodávající má právo na uplatnění úroků z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky kupní ceny a to v zákonné výši v souladu s občanským zákoníkem.

Příjem objednávek, dodání, platba

Přijímám objednávky v písemné, e-mailové, telefonické i faxové formě a po předchozí domluvě je možné si zboží objednat i vyzvednout osobně na výše uvedené kontaktní adrese.

Objednané zboží – závisí na dostupnosti produktu, způsobu zhotovení (druh barev), platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 1 měsíc (reaktivní barvy). V běžných případech zasílám do tří dnů českou poštou ve formě doporučeného psaní, doporučeného balíčku, obyčejného balíku. V naléhavých případech můžu použít

  • poštovní služby PPL, EMS, DHL.
  • Při odběru zboží v hodnotě nad 2 000 Kč, neúčtuji poštovné.
  • Platební podmínky je možné stanovit dohodou a to – na dobírku, hotově při osobním odběru, nebo na základě faktury převodem na účet (u stálých zákazníků). Zboží není zatíženo sazbou DPH. K zasílanému zboží je vždy přikládána faktura.

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

Reklamační podmínky

Zjistí li kupující při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost sdělit bez zbytečného odkladu prodávajícímu a to prokazatelným způsobem (datum dodání zboží, druh zboží, popis reklamované vady, reklamované množství, návrh na řešení reklamace). Jedná se však o ručně malované
hedvábí, takže je pravděpodobný výskyt „drobných odchylek“. Při reklamaci hedvábí se snažím o osobní přístup.

Adresa pro zasílání zboží k reklamaci:

Ing. Zora Voženílková
Jahnova 8
530 01 Pardubice

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den uzavření smlouvy nebo učinění objednávky. Uzavřením smlouvy nebo učiněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje ceny a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření smlouvy nebo učinění objednávky.

Odkaz na internetové stránky prodávajícího, obchodní podmínky a reklamační řád je uveden rovněž na písemné formě ceníku. Účastníci si výslovně dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem platným v zemi dodavatele.

Slovensko a členské země EU

Obchod se Slovenskem a ostatními členskými zeměmi EU se řídí výše uvedenými ustanoveními platnými pro Českou republiku. Zákazníci ze Slovenska a v ostatních zemích EU, nemusí předkládat zboží na vnitrostátních Celních úřadech k celnímu řízení.

Pro zákazníky na Slovensku a v ostatních zemích EU zůstávají ostatní podmínky obdobné, jako pro zákazníky v ČR. Stejné zůstávají způsoby objednávky, dodací i platební podmínky. Zboží účtujeme v CZK nebo v EUR podle kurzu CZK/EUR. Vzhledem k cenám poštovních služeb při zasílání zboží na Slovensko a do ostatních členských zemí EU, je zvýšen limit hodnoty zakoupeného zboží, pro neúčtování poštovného, na úroveň hodnoty zboží 150 €.

Nahoru